నేటి మంచి మాట : జ్యోతిర్గమయ(ఆడియోతో)

24. అసాధ్యమనిపించే అతిగొప్ప వాగ్ధానం కన్నా,
నిజమైన మంచి అతి చిన్నదైనా మేలు.
..శ్రీరంగరాజన్‌, చిలుకూరు.
వాయిస్‌ ఓవర్‌ : గుడూరు శ్రీల క్ష్మి

Thanks! You've already liked this