గగన్ యాన్ రాకెట్ బూస్టర్ పరీక్ష విజయవంతం

నిశ్చలస్థితిలో ఉంచి మండించిన ఇస్రో
135 క్షణాల పాటు బూస్టర్ పరీక్ష

Thanks! You've already liked this