నేటి మంచి మాట : జ్యోతిర్గమయ(ఆడియోతో)

ఈ ప్రపంచమంతా నీకు దూరంగా వె ళ్ళినపడు
నీకు దగ్గరగా వచ్చేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు.

…..శ్రీమాన్‌ రంగరాజన్‌, చిలుకూరు
వాయిస్‌ ఓవర్‌ : గుడూరు శ్రీల క్ష్మి

Source

Thanks! You've already liked this