ఆమెకు ఆయనే ప్రపంచమైతే

couple
couple

అవంతి కలింగ్‌ బెల్‌ కొట్టగానే పరుగెత్తుకుంటూ తలుపు తన భర్త ఇంటకి వచ్చాడని తెగసంబరపడిపోయింది తీరాచేస్తే పక్కింటి కోమలి వచ్చింది కాసేపు మాట్లాడి వెళ్లిపోయిన తర్వాత మళ్లీ అవంతి భర్తను పనిలో డిస్ట్రబ్‌ చేస్తున్నారననే భర్త భవన ఆమెకు ఉన్నా పదేపడే భర్తతో మాట్టాడాలనే తపన ఆమెకు నువ్వు తిన్నావా అనేఒక్క మాటైనా ఆడగలేదు అవంతి మనసు చివుక్కు మన్నది భర్త తనపట్ట ప్రపదర్శంచే నిర్లక్ష్యానికి మనసులో చోచ్చుకుని తినకుండా అలాగే నిద్ర పోయింది బాలామంది గృహాల్లో ఈ పరిస్థితి కారణంగా ఉత్పన్నమయయ్యే సమస్యలు చాలానే పురుషుడు స్త్రీని తనకున్న ఇతర అర్హతల్లో ఒటిగా భావిస్తాడు తనదైన తనను ప్రేమించే స్త్రీని అతను ఇతర సామాజిక వ్యక్తిగత అర్హతల్లో ఇకటిగా భివిస్తాడు కనుకే దానిని పొందాగానే దానిమీద నుంచి దృష్టిని పక్కకు మరల్చి అర్హాత సాథనమైనపు మరోఅందుకే పురుషుల్లో కంటే ప్రేమరాహిత్యభావన స్త్రీలులో అధికారగా కనిపిస్తుంది.విన§్‌ు అయినా ఆమెకు అతను చపేది వినవ్‌ ఉండగా తనకు వేరే ఆశయాలకు కాలక్షేపాలు రుచించటేదే కానీ ఆము దిగులుమాత్రం నెరగటం మొతంగా తమ మధ్య కాని ఆమె దిగులుమాత్రం అయితే భర్తతో ఆమెకున్న ఎడబాట నిజంగా న కేడా అయితే భర్తతో ఎంతో ఆకర్షణం అతనికో ఎడబాటు నిజంగానే వేరైనా కారణం ఇద్దరూ పెంచుకునాన్నడు పరిస్థితులు జివితంలో ఆమె చేతేల్లో లదు సంతప్తిఇకి మంచి అతిప్రాదమిక ఇవనీన ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది వీచేగాలిలోనా పూచు చే నీ నవ్వులే పేచెనే నీ అందెలే భావాల్లో మాత్రం మార్పురాలేదు అనే నిజం ఇలంటి పాటలు మాటలు భావాలు అప్పుడుప్పుడే యువ్వనంలో అడుగుతేపెడుతున్న అమ్మామయిచాలా ఉంది.పేట్టే ఈ భావాలు మగవాడిలో క్రమంగా సుపన్నాతాత్వన్ని చెడగొడతాయి తన దేన తనను ప్రేమిసే స్త్రీని అతను ఇతర సామాజిక సంపాదించి ఆర్థికంగా స్థిరపడినా మనం ఎందుకుఅభద్రతా అన్యకాసస్కగానూప్రేమరాహా త్యంలోనూ మనదికారి జీవితగాలోనూ అన్యమనస్కంగా జీవితంగా ల్సివస్తోంది అనే ప్రశ్నంసే సమాదానాలకు వెతుక్కుంటోకది ఆయనగారి భార్య అ§యొతే చాలదు తనకో ఉనకి పొంతంగా కావాలని ఆశిస్తోద ఇవన్నీ పైన చెప్పుకున్న సమస్యలకు పరిష్యారాలు.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆమెకు ఆయనే ప్రపంచమైతే appeared first on Vaartha.

Thanks! You've already liked this